ÉDES MOSTOHA

Édes látás ül le, Lakner Artúr: Édes mostoha

A kislány szeme kitágult a csodálkozástól. Nem mondta soha senki, hogy szép vagy? A kislány szeme hirtelen megtelt könnyel. Csak az anyukám A doktor Erzsikéről az apára nézett, és a fejét csóválta.

Mintha azt akarta volna mondani: látod, ez hiányzik a gyermeknek!

A LÁTÁS PSZICHOLÓGIÁJA - BETEGSÉGEK LELKI OKAI

Csak éppen látni akartalak egy percre Erzsike kiment. Hargitay idegesen figyelte az orvos tűnődő arcát.

édes látás ül le

Mit lehetne itt csinálni? Akármibe kerül, meglesz!

édes látás ül le

Csak egy dolog a fontos, hogy segítsen! Elővette a receptkönyvét, az egyik lapra fölírt valamit, letépte, és várakozásteljes arccal átnyújtotta. Az apa átvette, egy pillantást vetett rá, aztán hirtelen összehúzta a szemöldökét, és kérdőn nézett az orvosra. Nem gondoltál még erre, András?

Hargitay felugrott a karosszékből, és izgatottan sétált fel s alá a szobában.

édes látás ül le

Eszembe se jutott, hogy új asszonyt hozzak a házhoz. És még valamit Tessék levenni ezt az örökös fekete ruhát! Hogyan viduljon fel az a szegény kis lélek, ha azt látja, hogy az apja folyton gyászt visel?

Az orvos vette a kalapját, és mint aki jól végezte dolgát, búcsúzni kezdett. Csak az ajtóban fordult vissza egy pillanatra. Édesapja halála miatt jött haza Párizsból.

Most végleg itt telepszik meg Kiváló tudós látásjavító szemüveg használata, a párizsi egyetem büszkesége Mária nagyon derekasan viselkedett. A halála pillanatáig ott volt mellette, és ápolta Egyébként most a nénikéjénél, özvegy Berényi Ádámnénál lakik a Németvölgyi úton.

Ezzel már ment is. Barázdás arcán elégedett mosoly játszadozott. Az ügyvéd sokáig nézett utána, azután becsengette az inasát.

Még nem tudom, meddig maradok, mindenesetre csomagoljon be világos nyári ruhákat is És pár élénkebb színű nyakkendőt! Péter arca valósággal sugárzott a jókedvtől. Az öreg inas meghajolt, és sietve távozott a szobából.

Régóta szolgálta már Hargitay Andrást, és vele érzett minden örömben és bánatban. Most, amikor meghallotta, édes látás ül le a hosszú gyász után végre leveti a sötét ruhákat, érezte, hogy derűsebb napok köszöntenek a Hargitay-kúriára.

ÉDES MOSTOHA

Kérést még sohasem teljesített ilyen boldogan, mint most, s roskatag lábai szinte tánclépésben vitték a hatalmas ruhásszekrényhez. Amint feltűnt a kislányka alakja, elébe sietett, és izgatottan kérdezte: - Írt-e valami jó receptet a doktor bácsi?

Azt írta a receptre, hogy egy óra alatt kell meginni. Én hát a kakukkos falióra alá álltam, és azon nyomban felhajtottam. Erzsike arcán megint mosoly villant fel Berényi Ádámné címét. A nyugalmazott iskolaigazgató özvegye csakugyan a Németvölgyi úton lakott.

Beírta a házszámot a noteszébe, aztán leült íróasztala elé, és gondolatban visszaidézte a múltat Régi történet volt ez, több mint nyolcesztendős. Hargitay András egy bálon megismerkedett a sudár termetű Berényi Máriával. Megismerte és megszerette. Mária is szívesen vette a jóképű fiatal ügyvéd közeledését, és már úgy volt, hogy farsang végén megesküsznek.

Ekkor történt, hogy Mária apját, Berényi János fizikust nagy kitüntetés érte: a világhírű párizsi egyetem meghívta tanárának. Nem minden emberfia dicsekedhet ilyen megtiszteltetéssel. Igen ám, de mint idősebb, egyedülálló ember, nem mert nekivágni egyedül a párizsi útnak. A felesége már rég meghalt, és egyetlen lánya, Mária nélkül nehezen tudott volna meglenni az idegen környezetben. Mária szintén ragaszkodott édesapjához.

Ez abban az időben történt, amikor Hargitay Andrással már az esküvő napját is ki akarták tűzni. Mária sokáig töprengett, mitévő legyen. Nem akarta elhagyni édesapját, és úgy gondolkozott, hogy egy ideig kint marad vele, és ha az öregúr már megszokta a párizsi környezetet, hazajön és megesküsznek. Sok álmatlan éjszaka után határozott így, és amikor legközelebb találkozott Édes látás ül le, kijelentette: - El kell halasztanunk az esküvőt!

Nem hagyhatom el apámat. Élete nagy fordulóján nem maradhat egyedül, mellette a helyem A férfi elsápadt a váratlan bejelentésre.

Megdöbbenve kérdezte: - És valóban itt tudna hagyni engem? Majd ha mindent rendbehoztam édesapám új háztartása körül, visszajövök és megesküszünk. Egész életem ideköt. Mária lángvörösen vágott vissza: - Én pedig nem hagyhatom egyedül az édesapámat! A dolog vége az lett, hogy a fiatalok összezördültek, és haraggal váltak el. A harag pedig rossz tanácsadó. András még aznap hazautazott, titokban mégis várta Mária jelentkezését Berényi Mária nyakába szakadt édes látás ül le budapesti lakás eladása.

Sok-sok kedves emléket szétosztott, édesanyjának pasztellképét elvitte nagynénjéhez a Németvölgyi útra. Gyors levelek váltották egymást Párizs és Édes látás ül le között, lakásról, új otthonról kellett gondoskodnia, aztán vasúti jegyért, idegen pénzért, különböző iratokért futkosott, és joggal elvárhatta, hogy temérdek munkájában segítségére legyen az a férfi, aki azt mondta, hogy mindennél jobban szereti a világon. Már-már úgy volt, hogy sürgönyöz Hargitaynak, azonban büszkesége visszatartotta.

Úgy érezte, hogy ezekben a nehéz órákban a férfinak kell félretenni minden haragot, és rohanni hozzá, hiszen már csak egy-két napig van Pesten, és aztán ki tudja mikor láthatják újra egymást Az utolsó napokban aztán végleg rázúdult az elutazás ezer gondja. Ezekben a fergeteges percekben majdnem megfeledkezett Andrásról, és csak akkor gondolt rá nagy vágyódással újra, amikor a Keleti pályaudvar hatalmas üvegcsarnokához értek. Édesapjával beültek a gyorsvonat fülkéjébe, s míg az öreg tudós a búcsúztatásukra kijött nővérével beszélgetett, Mária fürkészve újra és újra végignézett a peronon hullámzó embertömegen: nincs-e közöttük Hargitay András?

Az utolsó percig remélte, hogy besiet hogyan lehetne javítani a videó látását férfi, és talán - mint ahogy a moziban látta - a már induló vonatra felugrik, hogy elkísérje. De hiába várt, a vonat elindult és elvitte messze, messze Sebzett szívvel érkezett meg Párizsba, és nem írt többé egy sort sem.

Egy hét után maga is rájött arra, hogy Máriának volt igaza. Elhatározta, hogy Pestre utazik és kibékül Máriával. Amint Pestre ért, rózsacsokorral sietett Berényiék lakására. Ott lesújtva hallotta, hogy Mária és édesapja édes látás ül le napja elutazott Írni akart nekik, de nem tudta a címüket. Várta a párizsi postát, hogy Mária mindent megbocsát.

Hiába várt. Talán fél évig élt így összetörten, amikor a véletlen összehozta Petróczy Margittal, az egyik szomszéd fiatal lányával. A szomorú szemű, komoly Petróczy Margit hamarosan Hargitay András felesége lett.

édes látás ül le

Csendes napok következtek a Hargitay-házban Egy év múlva örömmel fogadták a kis Erzsike születését, s a kisgyermek még szorosabban egymáshoz kapcsolta a szülőket. Még ma is nyugalom és boldogság ölelné körül mindhármukat, ha a kegyetlen sors nem szólítja el Erzsike édesanyját az élők sorából Gárdonyi doktor receptje valóban gyógyulást hozna erre a házra!

Erzsikének meleg anyai szív kell, neki pedig gondos élettárs. Úgy érzi, hogy az orvos tanácsát mindenképpen meg kell fogadnia Berényi Mária Milyen régen látta, s ahogy az öreg doktor szavaiból kivette, nem ment férjhez. Milyen jó volna látni kedves arcát, hallgatni lágy hangját, és megkérni arra, hogy felejtsen el mindent, ami rossz emlék.

Milyen jó lenne, ha az élet édes látás ül le olyan volna, mint a fekete palatábla az iskolában: ami velünk történik, azt mind krétával írná fel valami titkos kéz, és amikor visszatekintünk a hogyan lehet meghatározni a rövidlátást, egyszerűen letörölhetnénk azt, ami nem sikerült. Hargitay András fekete tábláján gyönyörű szavakkal volt felírva mindaz, ami közte és Édes látás ül le között történt, s csupán egy-két édes látás ül le mondat volt, amelyet szívesen letörölt volna.

Rajt maradt volna Mária édes hangja, selymes barna haja, mély tüzű, okos szeme - s csak azt az egy kis icipici hibát kellett volna letörölni, hogy összezördülésük után nem írt, nem emelte fel a kagylót, s úgy ment el, haraggal a szívében. Igaz, hogy ő is hibás volt.

Neki, a férfinek kellett volna mindent elkövetni, hogy megtalálja Máriát. Ő pedig nyugodtan élt ágóvári kúriájában, s eleinte a postást leste, később beletörődött abba, hogy Mária nem tér vissza soha többé. Most, az orvos szavai után minden fájó emlék elszállt szívéből s mindaz, ami szépet és jót tudott Máriáról, még erősebben vert gyökeret benne. Úgy érezte, nem állíthatja meg semmi, felkutatja és megtalálja Máriát. Évekig nyugodtan várt Hosszú-hosszú esztendők múltak el, s ő tétlenül nézte az idő tovatűnését.

De most egyszerre tudta, hogy egy percig sem tud tovább várni, s azonnal elindul azon az úton, amelynek végső célja: Mária Gyors mozdulatokkal kefélte ki a világos öltönyöket, és szinte mindegyiket végigsimította tekintetével, mielőtt berakta a barna utazóbőröndbe. Nagy újságnak számított ez a kúrián, ahol lassan már mindenki ráunt a borús, bánatos fekete színekre, és Péter persze gondoskodott arról, hogy ne tartsa magában a váratlan örömhírt.

Akárhogy sietett is teljesíteni a kapott parancsot, annyi ideje mégis maradt, hogy odakiáltson Fricinek: - Pestre megy a doktor úr Megyek és előszedem a világos ruhákat! Vége a gyásznak!

Frici csak lassan fogta fel a szavak értelmét, és mire bővebb felvilágosításokat akart kérni, az inas már eltűnt. Minél többet töprengett a hallottak felett, annál jobban furdalta oldalát a kíváncsiság, hogy mi okozhatta a váratlan fordulatot. Végül édes látás ül le nem tudott ellenállni, visszasettenkedett gazdájához. Zavartan állt meg az ajtóban, és kalapját kezében forgatva bátortalanul megkérdezte: - Doktor úr kérem, igaz, hogy Pestre tetszik menni? Nagyon hosszú már a fű, le kellene beretválnom Ahhoz sarló vagy önbizalom és látás kell!

Hát az ültetéshez mit hozzak? Mert sokáig jegyszedő voltam. Úgy ültettem, hogy csoda. Hargitay András örömmel látta, hogy Fricinek jókedve van. Azt hitte, hogy az ő vidámsága ragadt a derék kertészre. Derűsen kérdezte: - Az elpusztult orgonabokrok helyett hozzak-e venyigét?

Hármat találgathat Frici azért jött be édes látás ül le ügyvédhez, hogy megtudja, mi okozta ezt a változást. Most meg itt áll, és egyetlen szóval sem tud többet, mint amikor bejött.

Azt látja, hogy gazdájának jó kedve van, annyira, hogy találós kérdést ad fel neki. Hármat gondolhatott, hogy mi okozta ezt a változást! Töprengett, azután kibökte: - A doktor úr azért vesz fel világos ruhát, hogy Pesten a sötétben neki ne menjen valaki. Hargitay felkacagott: - Hát akkor - találgatta a rejtély nyitját fontoskodó arccal Frici - szellőztetni akarja a világos ruháit András tagadóan ingatta a fejét, mire Frici kirukkolt a harmadik feltevéssel: - A doktor úr azért teszi le a sötét ruhát, mert Pestről Világosra utazik!

Frici nem értette. A doktor úr pedig női ruhában jön haza?

  • Szemgyakorlatok látás helyreállítással
  • Lakner Artúr: Édes mostoha
  • Édes néném, ha szivárvánt nem láttunk volna, már a hegyekre szaladtunk volna innét, mert tegnap nagy záporeső lévén, a víz csaknem egészen elboríta.
  • Mikes Kelemen: Törökországi levelek
  • Это наполовину библиотека, наполовину музей, и там содержится огромный объем информации в самых разнообразных формах.
  • A látás helyreállítása pluszra
  • Игрушки, сэр, я сказал - игрушки.

András nagyot nevetett ezen a furcsa gondolaton. Valakinek tetszeni akarok, azért veszem fel a világos ruhát és a színes nyakkendőt! Ne legyen meglepve, ha rövidesen vidám, új élet lesz ebben a házban. Frici végre megértette, és örömében akkorát ugrott, hogy a fejével majdnem beverte a mennyezetet.